Stanje prijav v poklicnem tečaju

V poklicni tečaj se je do 6. 9. 2019 na 34 razpisanih mest prijavilo 20 kandidatov. 

Vpis bo potekal med 25. 9. in 26. 9. 2019, o čemer boste prijavljeni kandidati obveščeni po pošti do 23. 9. 2019.

Na preostala prosta mesta bomo vpisovali od 27. 9. 2019 naprej do zapolnitve mest.

Alenka Nagode, šolska svetovalka

040 607 604

Opravičevanje odsotnosti dijakov in stiki s starši

Na šoli so organizirane govorilne ure in roditeljski sestanki. Učitelji so v času govorilnih ur dosegljivi osebno ali po mobilnem telefonu.

Opravičevanje dijakov

Opravičila zaradi bolezni dijakov: izostanke od pouka zaradi bolezni do 5 dni in od pouka športne vzgoje do 14 dni po bolezni opravičujejo starši razrednikom (pisno ali ustno, odvisno od dogovora s posameznim razrednikom).

Daljša delna ali popolna obvestila za posamezne predmete (športna vzgoja) izdaja samo imenovani (šolski) zdravnik. Dokončno odobri delno ali popolno odsotnost od pouka ravnatelj. Dijak mora oddati vlogo ravnatelju z vsemi potrebnimi dokazili. Dijak, ki je oproščen ŠVZ v celoti, mora opraviti 105 ur družbeno koristnega dela, dijak, ki je oproščen le delno pa le ure, ki so navedene.

GOVORILNE URE

Govorilne ure so namenjene staršem, vzgojiteljem dijaških domov, skrbnikom in dijakom. Informacije o dijaku dajejo inštruktorjem učitelji le ob prisotnosti staršev. Na individualnih govorilnih urah se vsak od staršev lahko pogovori (dobi informacije, nasvete, išče in predlaga rešitve) z učiteljem o napredku, težavah … svojega otroka.

Na šoli so organizirane skupne govorilne ure vseh učiteljev (istočasno) in individualne dopoldanske govorilne ure posameznega učitelja.

Seznam dopoldanskih govorilnih ur je objavljen na oglasni deski šole nasproti zbornice v 1. nadstropju in na spletni strani šole. Skupne govorilne ure vseh učiteljev so objavljene tudi na spletni strani šole (oglejte si “Učitelji” > “Stiki s starši”).

RODITELJSKI SESTANKI

V šolskem letu bodo trije roditeljski sestanki (oglejte si “Stiki s starši”).

Starši/skrbniki naj bodo v stalnem stiku s šolo. Zaradi želene večje učne uspešnosti dijakov predlagamo, da starši pridejo v šolo vsaj enkrat mesečno. Posebej opozarjamo na težave, ki se lahko pojavijo v zvezi z nerednim obiskovanjem pouka.

SVET STARŠEV

Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek svojega predstavnika in namestnika. Izvolijo ju na 1. roditeljskem sestanku. Predstavnika izražata mnenje večine staršev oddelka o posameznem vprašanju.

V šolskem letu bosta dva sestanka Sveta staršev, prvo sejo skliče ravnatelj, druga seje se skliče na predlog staršev.