DODATNA STROKOVNA UČNA POMOČ UČITELJEV ZA DIJAKE 1., 2. in 3. letnikov od 25. 5. dalje

Spoštovani starši in dijaki,

obveščamo vas, da bodo med 25. –29. 5. 2020 učitelji na šoli izvajali učno pomoč dijakom od 1. –3. letnika.

V času epidemije (od 16. 3. dalje) je izobraževanje potekalo na daljavo, zato bo v omenjenem terminu obvezna prisotnost na učni pomoči za dijake, ki so bili v tem času slabo odzivni oziroma niso dosegli minimalnih standardov znanj (negativni/neocenjeni).

Učna pomoč je organizirana z namenom, da letošnje šolsko leto dijaki uspešno zaključijo, zato bodo na šoli dnevno prisotni tudi štirje učitelji za dodatno učno pomoč. 

Dijaki in starši boste o obvezni prisotnosti dijaka na šoli obveščeni po pošti. Ostali dijaki bodo nadaljevali izobraževalni proces na daljavo, kot do sedaj. 

NAVODILA ZA VEDENJE V ŠOLI IN ŠOLSKI OKOLICI V ČASU COVID-19

Vstop v šolo:
Vstop v šolo je izključno mogoč samo za dijake, ki bodo pozvani s strani šole. Vhod v šolo je pri prvem stranskem vhodu iz smeri parkirišča. Na vhodu vas bosta pričakala šolska svetovalna delavka Alenka Nagode in šolski varnostnik.

Pogoji za vstop v šolo:
1. V šolo lahko vstopajo le zdravi dijaki (brez znakov akutnih okužb dihal)
2. Ob prihodu morajo dijaki šolski svetovalki oddati izpolnjeno Izjavo polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi oziroma Izjavo staršev
mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi (spodaj med prilogami)
3. Pred vstopom si bodo dijaki morali razkužiti roke, prejeli bodo zaščitno masko, ki jo bodo morali dati na obraz. Šola zagotovi eno masko na dijaka na dan. Gibanje po šoli bo potekalo po v naprej označenih koridorjih od vhoda v šolo do določene učilnice, kjer se bodo izvajale priprave na maturo oziroma pouk. Na poti do učilnice dijaki ohranjajo varnostno razdajo (1,5–2m), na poti ne se ustavljajo in družijo.

Vedenje v učilnici:
Pri vstopu in izstopu iz učilnice si morajo dijaki razkužiti roke. Dijaki v učilnici sedijo ves čas na istem mestu. S seboj prinesejo pripomočke, ki jih bodo potrebovali za pouk. Posojanje pripomočkov med sošolci/dijaki ni dovoljeno! Garderobo imajo ves čas pri sebi.

Zaščitno masko lahko dijaki pri pouku odložijo samo v primeru, da je zagotovljena razdalja 1,5–2m in da dijaki v tem času ne govorijo. Masko si morajo sneti v skladu s pravili. Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

Ko dijaki komunicirajo z učitelji ali s sošolci/dijaki si morajo nadeti zaščitno masko.

Odmori, malica, sanitarije:
Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, dijaki ne zapuščajo učilnic in šole.

Šolske malice ne bo, dijaki si bodo morali malico prinesti od doma. Pred hranjenjem naj si dijaki svojo klop (mizo) obrišejo z alkoholnim robčkom ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70%etanol) in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo. Pred hranjenjem naj si roke ponovno umijejo oziroma razkužijo. Po končanem hranjenju naj si ponovno umijejo ali razkužijo roke ter s čistimi rokami nadenejo masko.

Dijaki morajo uporabiti naše sanitarije v I. nadstropju najbliže njihovi učilnici. Pri uporabi upoštevajo medosebno razdaljo 1,5–2m. Priporočamo, da dijaki pri vstopu v WC vrata odpirajo s komolcem oziroma s pomočjo čiste papirnate brisače. Po uporabi si temeljito umijejo in razkužijo roke in takoj odidejo nazaj v učilnico.

Odhod iz šole:

Po končanem pouku dijaki iz šole izstopajo posamično in pri tem še vedno ohranjajo medosebno razdaljo. Masko dijaki previdno snamejo in zavržejo šele pri izhodu v za to pripravljen koš.

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na vhodu v šolo in v šolski okolici ni dovoljeno.

Priporočamo, da so dijaki primerno oblečeni zaradi pogostejšega intenzivnejšega zračenja prostorov.

Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Urnik dodatne strokovne učne pomoči

Ravnateljica mag. Andreja Preskar

PRIPRAVE NA ŠOLI NA POKLICNO MATURO v času Covid-19

NAVODILA ZA VEDENJE V ŠOLI IN ŠOLSKI OKOLICI V ČASU COVID-19

Vstop v šolo:
Vstop v šolo je izključno mogoč samo po predhodni najavi preko spletne ankete. V času epidemije je vhod v šolo pri prvem stranskem vhodu iz smeri parkirišča. Na vhodu vas bosta pričakala šolska svetovalna delavka Alenka Nagode in šolski varnostnik.

Pogoji za vstop v šolo:
1. V šolo lahko vstopajo le zdravi dijaki (brez znakov akutnih okužb dihal)
2. Ob prihodu morajo dijaki šolski svetovalki oddati izpolnjeno Izjavo polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi oziroma Izjavo staršev
mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi (spodaj med prilogami)
3. Pred vstopom si bodo dijaki morali razkužiti roke, prejeli bodo zaščitno masko, ki jo bodo morali dati na obraz. Šola zagotovi eno masko na dijaka na dan. Gibanje po šoli bo potekalo po v naprej označenih koridorjih od vhoda v šolo do določene učilnice, kjer se bodo izvajale priprave na maturo oziroma pouk. Na poti do učilnice dijaki ohranjajo varnostno razdajo (1,5–2m), na poti ne se ustavljajo in družijo.

Vedenje v učilnici:
Pri vstopu in izstopu iz učilnice si morajo dijaki razkužiti roke. Dijaki v učilnici sedijo ves čas na istem mestu. S seboj prinesejo pripomočke, ki jih bodo potrebovali za pouk. Posojanje pripomočkov med sošolci/dijaki ni dovoljeno! Garderobo imajo ves čas pri sebi.

Zaščitno masko lahko dijaki pri pouku odložijo samo v primeru, da je zagotovljena razdalja 1,5–2m in da dijaki v tem času ne govorijo. Masko si morajo sneti v skladu s pravili. Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

Ko dijaki komunicirajo z učitelji ali s sošolci/dijaki si morajo nadeti zaščitno masko.

Odmori, malica, sanitarije:
Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, dijaki ne zapuščajo učilnic in šole.

Šolske malice ne bo, dijaki si bodo morali malico prinesti od doma. Pred hranjenjem naj si dijaki svojo klop (mizo) obrišejo z alkoholnim robčkom ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70%etanol) in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo. Pred hranjenjem naj si roke ponovno umijejo oziroma razkužijo. Po končanem hranjenju naj si ponovno umijejo ali razkužijo roke ter s čistimi rokami nadenejo masko.

Dijaki morajo uporabiti naše sanitarije v I. nadstropju najbliže njihovi učilnici. Pri uporabi upoštevajo medosebno razdaljo 1,5–2m. Priporočamo, da dijaki pri vstopu v WC vrata odpirajo s komolcem oziroma s pomočjo čiste papirnate brisače. Po uporabi si temeljito umijejo in razkužijo roke in takoj odidejo nazaj v učilnico.

Odhod iz šole:

Po končanem pouku dijaki iz šole izstopajo posamično in pri tem še vedno ohranjajo medosebno razdaljo. Masko dijaki previdno snamejo in zavržejo šele pri izhodu v za to pripravljen koš.

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na vhodu v šolo in v šolski okolici ni dovoljeno.

Priporočamo, da so dijaki primerno oblečeni zaradi pogostejšega intenzivnejšega zračenja prostorov.

Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo

 

URNIK PRIPRAV NA MATURO: 

Opravičevanje odsotnosti dijakov in stiki s starši

Na šoli so organizirane govorilne ure in roditeljski sestanki. Učitelji so v času govorilnih ur dosegljivi osebno ali po mobilnem telefonu.

Opravičevanje dijakov

Opravičila zaradi bolezni dijakov: izostanke od pouka zaradi bolezni do 5 dni in od pouka športne vzgoje do 14 dni po bolezni opravičujejo starši razrednikom (pisno ali ustno, odvisno od dogovora s posameznim razrednikom).

Daljša delna ali popolna obvestila za posamezne predmete (športna vzgoja) izdaja samo imenovani (šolski) zdravnik. Dokončno odobri delno ali popolno odsotnost od pouka ravnatelj. Dijak mora oddati vlogo ravnatelju z vsemi potrebnimi dokazili. Dijak, ki je oproščen ŠVZ v celoti, mora opraviti 105 ur družbeno koristnega dela, dijak, ki je oproščen le delno pa le ure, ki so navedene.

GOVORILNE URE

Govorilne ure so namenjene staršem, vzgojiteljem dijaških domov, skrbnikom in dijakom. Informacije o dijaku dajejo inštruktorjem učitelji le ob prisotnosti staršev. Na individualnih govorilnih urah se vsak od staršev lahko pogovori (dobi informacije, nasvete, išče in predlaga rešitve) z učiteljem o napredku, težavah … svojega otroka.

Na šoli so organizirane skupne govorilne ure vseh učiteljev (istočasno) in individualne dopoldanske govorilne ure posameznega učitelja.

Seznam dopoldanskih govorilnih ur je objavljen na oglasni deski šole nasproti zbornice v 1. nadstropju in na spletni strani šole. Skupne govorilne ure vseh učiteljev so objavljene tudi na spletni strani šole (oglejte si “Učitelji” > “Stiki s starši”).

RODITELJSKI SESTANKI

V šolskem letu bodo trije roditeljski sestanki (oglejte si “Stiki s starši”).

Starši/skrbniki naj bodo v stalnem stiku s šolo. Zaradi želene večje učne uspešnosti dijakov predlagamo, da starši pridejo v šolo vsaj enkrat mesečno. Posebej opozarjamo na težave, ki se lahko pojavijo v zvezi z nerednim obiskovanjem pouka.

SVET STARŠEV

Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek svojega predstavnika in namestnika. Izvolijo ju na 1. roditeljskem sestanku. Predstavnika izražata mnenje večine staršev oddelka o posameznem vprašanju.

V šolskem letu bosta dva sestanka Sveta staršev, prvo sejo skliče ravnatelj, druga seje se skliče na predlog staršev.