Predstavitev INTERESNIH DEJAVNOSTI v programu ekonomski tehnik

Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 66. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. L. RS, št. 79/06)

Interesne dejavnosti ( v nadaljevanju besedila IND) so sestavni del predmetnika srednjega strokovnega izobraževanja. IND pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programa, ki ga izvaja šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje.
 
Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Šola opredeli v LDN šole konkretne ID, mora pri tem načrtovati vsebine, ki so obvezne za posamezen program. 

Interesne dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. Zato  izbirne vsebine ne smejo biti

 • niti predmeti
 • niti nadomestilo za pouk
 • niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti.

Izbirne vsebine v programu ekonomski tehnik obsegajo od 1. do 4. letnika 352 ur. Od 1. do 3. letnika po 96 ur, v 4. letniku 64 ur na šolsko leto.

 Izbirne vsebine se delijo na:
 1. vsebine, obvezne za vse,
 2. vsebine, obvezne za tip gimnazije,

3. vsebine po dijakovi prosti izbiri.

 

Vsebine obvezne za vse (od 1. do 4. letnika)

LETNIK OBVEZNI DEL OBVEZNI DEL POVEZAN S PROGRAMOM IZBIRNI DEL SKUPAJ
1. letnik 48 24 24 96
2. letnik 54 18 24 96
3. letnik 36 18 24 96
4. letnik 36 16 24 64
skupaj 174 76 106 352

Te vsebine so v dogovorjenem minimalnem obsegu obvezne za program ekonomski tehnik.

 

Izvede in/ali organizira jih šola. Šole lahko same določijo obliko in načine izvedbe. Vsebine so obvezne v navedenem obsegu, šola pa lahko po svoji presoji ponudi tudi obširnejše vsebine. Dijak mora do zaključka izobraževanja opraviti vse IND.

 

Dijakom omogočajo, da ob rednem splošno izobraževalnem programu šole izrazijo svojo ustvarjalnost in nadgradijo svoja znanja na različnih področjih ustvarjanja.

 

Stroške prevozov, vstopnin, tečajev in prenočevanja, skript idr., ki so obvezni za vse dijake, plačajo udeleženci. Šola pa poravna stroške strokovnega vodstva, npr. učitelja vodiča, in stroške, povezane z organizacijo programa. Program izvajajo učitelji in učiteljice šole in zunanji izvajalci.

 

Če je dijak odsoten na dan dejavnosti, jo mora nadomestiti. Za to poskrbi šola že v času pouka in samo enkrat po pouku v času izpitnega roka (popravni in drugi izpiti).

 

Dijak, ki je oproščen športne vzgoje oziroma športnega dne, pa nadomesti dejavnost med informativnim dnevom ali po dogovoru z vodjo dejavnosti.

 

Dijaki morajo pripraviti pisna poročila, pisne izdelke, referate idr., če mentor dejavnosti to zahteva.

Obvezni enotni del 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik izvajalci čas izvedbe
športni dnevi 18 18 18 18 * **
ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave 18 18 18 18 *, zunanji **
seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju 6 / / / *, zunanji **
ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, infoRmatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd. 6 / / / *, zunanji **
zdravstvena vzgoja / 18 / / zunanji **
Skupaj 48 54 36 36    
Vsebine, povezane s programom            
metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 6 / / / *, zunanji **
naravoslovni dan -ekološki dan (čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v povezavi s tehnologije stroke) 6 6 6 4 *, zunanji **
spoznavanje poklicnega področja, organizacija panoge, obisk predavanja s strokovnega področja 6 6 6 4 *, zunanji **
ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga) 6 6 6 4 *, zunanji **
poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja / / / 4 *, zunanji **
Skupaj 24 18 18 16    
Vsebine, povezane s prosto izbiro 24 24 42 12    
gledališke, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi, tečaj cestnoprometnih predpisov, mladinsko raziskovalno delo, tekmovalna dejavnost v znanju, socialno delo, mentorstva in pomoč drugim, organizirano dopolnilno izobraževanje. tečaj tujih jezikov, računalniški tečaj ipd.         *, zunanji **
             
skupaj  vsi deli 96 96 96 64    
 

*  zaposleni šole

 

**  od 1. 9.  do konca pouka ( 23.6.09)

 

Šola je dolžna te vsebine ponuditi, izvajajo pa  jih, če se prijavi (po normativih za oblikovanje skupin) dovolj dijakov. vsebine so obvezne za šolo, za dijaka pa ne. Šole same določijo obliko in načine izvedbe. Šola lahko po svoji presoji ponudi tudi vsebine v večjem obsegu.

 

Organizacija IND:

 • šola je pedagoško in organizacijsko odgovorna za izvedbo IND
 • evidenca o vsebinah in področjih, ki jih je dijak izbral, je v  evidenci, ki jo vodi organizatorica IND
 • šola  (ravnateljica) lahko prizna dijaku opravljene vsebine iz sklopa dijakove proste izbire za šolsko leto, tudi, če jih ni opravil v organizaciji šole. te vsebine so:

– glasbena šola,

– organizirani športni in plesni treningi,

– aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu,

– tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,

– aktivna udeležba v šolskem krožku,

– gledališki, filmski in glasbeni abonmaji,

– raziskovalne naloge,

– tečaj CPP, Rdeči križ,

– pedagoško delo v planinski, taborniški ipd. organizaciji,

– tekmovanja v znanju,

– organizirano prostovoljno socialno delo,

– sodelovanje v drugih društvih (gasilskem, naravovarstvenem ipd),

Pojasnilo k zadnji točki – prosta izbira za dijake OIV, IND

 • učitelji slovenščine so pripravili nabor  prireditev iz kulturnega področja
 • možni so še drugi abonmaji: Kolosej – le abonma filmov nagrajenih z oskarji, posamični ogledi gledaliških predstav, razstav, galerij, muzejev, predstav v operi ipd. (predhodno se pozanimajte pri ravnateljici)
 • športne prireditve npr. tek trojk, pohodi s planinskimi društvi, prireditve, ki so organizirane po Sloveniji (npr. pohod od Litije do Čateža, pohod po poteh okupirane Ljubljane ipd.)
 • organizirani športni treningi – samo delo v klubu (ne individualni obisk fitnesa ipd.)
 • tečaji tujih jezikov (potrdilo o obiskovanju, izpitu jezikovne šole)
 • delo v kateremkoli šolskem krožku: ure (koliko) bo pripravil vsak vodja krožka, dejavnosti
 • priprava na tekmovanja, tekmovanja
 • prostovoljko delo (delo v domu upokojencev, pomoč v raznih centrih npr. Rdeči križ…, humanitarna  dejavnost
 • pomoč sošolcem (npr. pri učenju)

 

 

 

 

 

Deli objavo

Skip to content