PROJEKT OBJEM

(Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli)

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

V okviru operacije MIZŠ »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« smo se kot implementacijska vključili v projekt OBJEM, v katerem sodelujejo Zavod za šolstvo in Pedagoška fakulteta ter večje število vrtcev, osnovnih in srednjih šol v Sloveniji. Projekt traja 5 let in je namenjen razvoju inovativnih učnih okolij in učinkovitih učnih oblik za dvig splošnih kompetenc.

Čeprav je branje temeljna aktivnost, ki posamezniku omogoča pridobivanje znanja, žal mednarodni testi bralne pismenosti (PIRLS, PISA) kažejo, da imajo slovenski otroci v primerjavi z učenci iz drugih držav slabše razvito bralno pismenost. Razloge za takšne rezultate je težko navesti, zagotovo pa na bralno pismenost vplivajo tudi naslednji dejavniki: otrokovo predznanje in njegova zmožnost branja, otrokova motiviranost za branje, okolje, v katerem se giblje, pri čemer ima pomembno vlogo tudi družina, njegovo socialno in kulturno življenje, seznanjanje in spremljanje raznovrstnih gradiv itd.

KAKO SE GLASI DEFINICIJA BRALNE PISMENOSTI?

V okviru projekta smo bralno pismenost definirali kot: »Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika/posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje ter druge gradnike bralne pismenosti. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za samouresničevanje posameznika/posameznice ter uspešno (so)delovanje v družbi.«

Namen projekta je:

  • dvig ravni bralne pismenosti (zmanjševanje razlik med spoloma, vključevanje ranljivih skupin),
  • učinkovitejše izvajanje dejavnosti pri pouku (priprava učinkovitih didaktičnih pristopov in pripomočkov, slovenščina kot drugi jezik),
  • učinkovitejša raba slovenščine (razvoj različnih vrst motivacije za branje),
  • pomen in delovanje šolske knjižnice.

KAJ ŽELIMO DOSEČI?

Naša šola skuša v sklopu projekta z različnimi didaktičnimi pristopi dvigniti pri učencih nivo bralnega razumevanja, jih spodbujati h kritičnemu razmišljanju in jih motivirati za branje ter istočasno tudi razvijati njihovo bralno kulturo, s čimer bi jih pripravila na vseživljenjsko učenje.

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

Projektna skupina se podrobneje ukvarja z raziskovalnim vprašanjem Kako doseči razumevanje prebranega in uspešno tvorjenje besedil o tem. Želimo, da bi učenci razumeli besedilo, ki ga preberejo, in bi o njem tudi kritično razmišljali ter izražali svoje mišljenje.

DEJAVNOSTI

V šolskem letu 2018/19 smo se vodja projektnega tima in članice udeleževale usposabljanj in izobraževanj ter na rednih srečanjih tima obravnavale tekočo problematiko. Vsaka članica projektne skupine je izpeljala učno uro, upoštevajoč raziskovalno vprašanje, s čimer se je bralna pismenost razvijala pri vseh predmetih. (učinkovito rokovanje z različnimi vrstami besedil, grafi, tabelami itd.). Pri uri so bile prisotne druge članice, ki so nato v pogovoru analizirale didaktični pristop in si s tem pridobivale izkušnje.

Med dijaki smo izvedli vprašalnik Merjenje splošnih kompetenc in kompetenc 21. stoletja. Izkazalo se je, da učitelji dobro zaznavajo motivacijo dijakov za šolsko delo, dijaki se dojemajo kot dobre bralce in menijo, da se z branjem veliko naučijo.

V drugem krogu akcijskega raziskovanja v šolskem letu 2019/20 se vsa te dejavnosti nadaljujejo. Nadgradili jih bomo z razvijanjem raziskovalnega vprašanja, s sodelovanjem z razvojnimi šolami tez v mreženju z drugimi implementacijskimi šolami.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

 

SODELUJOČI V OBJEMU

Ravnateljica: mag. Andreja Preskar

Vodja projektne skupine: Vesna Perko

Članice projektne skupine: Jasmina Didić Horvat, Tatjana Horvat, Anita Jančič, Aleksandra Jenko, Ksenija Krapš, Alenka Nagode, Tanja Trček Pelko, Vesna Perko, Alenka Skrbinšek Zdenka Sušec

Spletno stran uredila: Tea Seliškar Otrin, Srednja ekonomska šola Ljubljana, 17. 4. 2020

Novice projekta