Kompetence 2016-2019 - Srednja ekonomska šola Ljubljana
  Kompetence 2016-2019  

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je bil kot vodilni partner konzorcija izbran na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, za izvajanje operacije Pridobivanje kompetenc 2016-2019.

Ostali partnerji v konzorciju smo:

 • B2 d. o. o.
 • Mednarodni center za prenos znanja d. o. o
 • Micro Team, družba za računalniški inženiring d. o. o.
 • Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost (Združenje SUTŽO)
 • Srednja ekonomska šola Ljubljana

Cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence ciljne skupine zaposlenih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Namen projekta je povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje in zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ter mobilnosti, osebnega razvoja in bolšega delovanja v sodobni družbi izboljšati njihove kompetence.

Skupaj s partnerji smo v  obdobju od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2019 uresničevali cilje projekta zi izvajanjem naslednjih programov izobraževanja in usposabljanja:

Javno veljavni programi in usposabljanja:

 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto (UŽU MDM)
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU MK)
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU IP)
 • Začetna integracija priseljencev (ZIP)
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik
 • Računalniška pismenost za odrasle

Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (programi SNIO):

 • Sporazumevanje v slovenskem jeziku – Kako naj to povem, hm, kako pa zapišem?
 • Mozaik v tujem jeziku za kompetentno komunikacijo s strankami
 • Komunikacijske veščine – učinkovito sporazumevanje s strankami, poslovnimi partnerji in sodelavci
 • Od delovne skupine do učinkovitega tima
 • Veščine vodenja
 • Učenje je eno samo veselje
 • Življenje je ena sama matematika
 • Spodbujanje samoiniciativnosti in podjetnosti – Od ideje do prototipa

Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO programi):

 • Digitalni svet
 • E-bližnjice do javnih storitev
 • Digitalna fotografija – prvi koraki z digitalno fotografijo
 • Spoznajmo socialna omrežja
 • Google – okno v svet
 • Pametne naprave v službi in doma
 • Avtomati v poklicnem in vsakdanjem življenju
 • Elektronsko bančništvo

Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oz. certifikata (programi priprav):

 • Program priprav na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika
 • Program priprav na izpit iz znanja angleščine na osnovni ravni
 • Program priprav za pridobitev evropskega računalniškega certifikata ECDL – Windows in Internet z e-pošto ter predstavitve
 • Program priprav za pridobitev evropskega računalniškega certifikata ECDL – Word
 • Program priprav za pridobitev evropskega računalniškega certifikata ECDL – Excel
 • Program priprav na NPK, vodja projektne naloge
 • Program priprav na NPK, sobar/sobarica
 • Program priprav na NPK, vzdrževalec cest/vzdrževalka cest
 • Program priprav na NPK, pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice
 • Program priprav na NPK, blagovni manipulant/ blagovna manipulantka

Na Srednji ekonomski šoli Ljubljana  smo v letu 2016 izvajali naslednje programe in usposabljanja:

 • Sporazumevanje v slovenskem jeziku – Kako naj to povem, hm, kako pa zapišem?
 • Digitalna fotografija – prvi koraki z digitalno fotografijo
 • Spoznajmo socialna omrežja
 • Spodbujanje samoiniciativnosti in podjetnosti – Od ideje do prototipa

Seznam programov, ki jih bodo izvajale partnerske organizacije, je objavljen na njihovih spletnih straneh.

Udeležba v programih je za udeležence BREZPLAČNA, saj operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

Več informacij lahko pridobite na spodnjih povezavah:

Projekt je koordinirala Tea Seliškar Otrin.

Skip to content