Opis obveznih strokovnih modulov (B1) v programu EKONOMSKI TEHNIK

PREDSTAVITEV PROGRAMSKIH ENOT
 
B1 – Obvezni strokovni moduli
 
M1 – POSLOVNI PROJEKTI
1. vsebinski sklop: Projektno delo
2. vsebinski sklop: Informacijska, komunikacijska tehnologija
 
Dijak/dijakinja:
 • opredeljuje dejavnosti v projektu in izvede projekt po določenem načrtu;
 • razvije sposobnost komuniciranja, timskega dela in podjetniškega načina razmišljanja;
 • razvija logično mišljenje in sklepanje za sistemsko reševanje problemov ter aplicira spoznanja in teoretična znanja v prakso;
 • poišče in uporablja vire različnih informacij ter poveže informacije iz različnih virov;
 • pridobi splošna informacijska znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijske tehnologije in različnih programskih orodij;
 • spremlja razvoj informacijske tehnologije in se seznani s spremembami, ki jih ta povzroča v družbi.
 
M2 – POSLOVANJE PODJETIJ
1. vsebinski sklop: Trženje
2. vsebinski sklop: Menedžment
 
Dijak/dijakinja:
 • uporablja teoretična znanja v praksi;
 • razvija podjetniške sposobnosti;
 • razvija motiviranost in sposobnost za timsko delo, sodelovanje in reševanje problemov;
 • uporablja veščine besedne in nebesedne komunikacije;
 • uspešno komunicira v poslovni situaciji;
 • osvoji osnovna pravila poslovnega bontona;
 • samostojno načrtuje, organizira in vodi delovne postopke;
 • se usposobi za uvajanje sodobnih metod in oblik dela.
Pouk poteka v posebej opremljenih učilnicah za učno podjetje, kjer dijaki lahko uporabljajo najsodobnejšo informacijsko in telekomunikacijsko opremo in enoten računalniški program za delo v učnem podjetju SAOP. Delo v učnih podjetjih je organizirano v skupinah – timih – največ do 16 dijakinj ali dijakov.
Učna podjetja so navidezna podjetja, ki delujejo na državnem in mednarodnem trgu učnih podjetij. V teh podjetjih se dijakinje in dijaki srečujejo z vsemi oblikami dela, tako kot ga bodo opravljali v podjetjih, kjer bodo zaposleni. Delo opravljajo v različnih oddelkih: trženje, nabava, prodaja, tajništvo, računovodstvo, personalni oddelek …
 
Portfelj je avtentični instrument za dokumentiranje posameznikovega procesa učenja in njegovih rezultatov.
Posameznik izbere za portfelj »dokaze« o svojem razvoju in napredku v nekem časovnem obdobju in znotraj jasno definiranega referenčnega okvira, ki jih kronološko uredi in opremi z zapisi refleksij. Predstavitev portfelja je namenjena prikazu dosežkov, izhodišče je kritični pogled na »prehojeno pot«.
 
M3 – EKONOMIKA POSLOVANJA
1. vsebinski sklop: Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov
2. vsebinski sklop: Ekonomika podjetja
3. vsebinski sklop: Temeljne računovodske informacije
 
Dijak/dijakinja:
 • obvlada strokovno izrazoslovje;
 • izračuna osnovne statistične kazalce in razume njihovo uporabo pri analizi gospodarskih pojavov;
 • bere statistična poročila in jih kritično presoja;
 • rešuje probleme sklepnega, razdelilnega, procentnega in obrestnega računa v ekonomski praksi;
 • spozna organizacijo računovodskih služb;
 • uporablja temeljno računovodsko dokumentacijo;
 • analizira računovodske podatke in poslovanje podjetja.
 
M4 – SODOBNO GOSPODARSTVO
1. vsebinski sklop: Razvoj in delovanje gospodarstva
2. vsebinski sklop: Gospodarske dejavnosti
3. vsebinski sklop: Temelji pravne kulture
4. vsebinski sklop: Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja
 
Dijak/dijakinja:
 • uporablja ustrezne zvrsti učinkovitega sporazumevanja z različnimi partnerji;
 • upošteva logiko racionalne izbire in razvija sposobnost poslovnega odločanja;
 • kritično vrednoti posledice različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, celotne pluralne in večkulturne družbe ter narave;
 • razume odnos med državo in pravom ter drugimi družbenimi pravili;
 • razume povezanost delov pravnega sistema v zaokroženo celoto;
 • varuje človekove pravice in temeljne svoboščine v vseh pravnih razmerjih;
 • ravna v skladu s pravnimi pravili, poslovno moralo in z načeli poklicne etike;
 • varuje in zagotavlja uresničevanje pravnih vrednot;
 • razume bistvo svobodnega urejanja stvarnopravnih in obligacijskih razmerij.

 

 

 

 

Deli objavo

Skip to content