Postopek vpisa - Srednja ekonomska šola Ljubljana
  Postopek vpisa  

POSTOPEK VPISA V 1. LETNIK PROGRAMA EKONOMSKI TEHNIK

Pogoji za vpis in trajanje programa

V program srednjega strokovnega izobraževanja Ekonomski tehnik se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Program traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo.

Postopek prijave

  1. Prijavite se z obrazcem Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki ga lahko natisnete na povezavi Prijava ali kupite v knjigarnah (DZS 1,20). Prijava mora biti potrjena z žigom osnovne šole (pri tistih, ki so že obiskovali srednjo šolo, pa z žigom srednje šole).
  2. Učenci osnovnih šol prijavnico praviloma oddate na osnovni šoli, ostali kandidati in učenci, ki osnovno šolo zaključujete v tujini, pa prijavo pošljete neposredno na šolo.
  3. Izpolnite lahko le eno prijavo in jo pošljete na eno izbrano šolo.
  4. Prijavi ni potrebno ničesar priložiti.

Prenos prijave

V roku prijavljeni učenci in dijaki lahko zaradi spremembe namere svojo prijavo prenesete iz šole na katero ste se prvotno prijavili na drugo srednjo šolo oz. v drug program.

Postopek prenosa prijav poteka elektronsko, in sicer kandidati to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer ste oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca oziroma na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen, posredujete skenirano / fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Kandidati lahko prenos prijavnice izvedejo najkasneje do 23. 4. 2024, elektronsko pošto, v kateri bodo priložili izpolnjen obrazec / izjavo za prenos prijavnice, pa morajo poslati na elektronski naslov svetovanega delavca srednje šole najkasneje do 15. ure.

Po določenem roku prijav brez upravičenih razlogov ni mogoče prenašati do zaključka drugega kroga vpisnega postopka.

Omejitve vpisa

Če je število prijavljenih kandidatov za vpis v program Ekonomski tehnik tudi po koncu prenosa prijav večje od razpisanega števila mest v tem programu, šola s soglasjem ministra za šolstvo in šport sprejme sklep o omejitvi vpisa.

Merila za izbiro in izbirni postopek

Kandidati se izberejo na podlagi točk, ki so jih pridobili z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, tako da se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole.

Kandidati lahko zberejo največ 175. Izračun točk preverite -> Tabela za izračun točk

Če se v prvem (1.) ali drugem (2.) krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrsti več kandidatov z enakim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

Dosežki nacionalnega preizkusa znanja se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev mladoletnega  kandidata.

Vpis

  1. Prijavljeni kandidati prejmejo pisno vabilo izbrane šole z datumom in uro vpisa.
  2. Kandidati prinesejo na šolo osebno in v spremstvu staršev dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev.

 

POSTOPEK VPISA V POKLICNI TEČAJ EKONOMSKI TEHNIK

Pogoji za vpis in trajanje programa

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Z uspešno opravljenim programom kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Izobraževanje v programu poklicni tečaj traja eno leto in se zaključi s poklicno maturo. V poklicnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

Pomembni datumi za vpis v poklicni tečaj v šolskem letu 2024/2025

5. september 2024 Zadnji rok za oddajo prijav za vpis v šolskem letu 2024/2025
10. september 2024 Ministrstvo za šolstvo in šport objavi številčno stanje prijav (spletna stran MIZŠ)
24. september 2024 Šola kandidate pisno obvesti o stanju prijav, morebitni omejitvi vpisa in poteku vpisa
26. – 27. september 2024 Vpis v poklicni tečaj
1. oktober 2024 Začetek pouka

 

Postopek prijave

Prijavite se z obrazcem Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki ga lahko natisnete na povezavi Prijava ali kupite v knjigarnah (DZS 1,20).

Prijavi je potrebno predložiti naslednja dokazila:

  1. Kandidati, ki so uspešno zaključili četrti oziroma zaključni letnik programa gimnazije ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, priložijo fotokopijo spričevala tretjega in četrtega letnika.
  2. Kandidati, ki so uspešno zaključili zaključni letnik programa poklicnotehniškega izobraževanja, priložijo fotokopijo spričevala prvega in drugega letnika.

Omejitve vpisa

Če je število prijavljenih kandidatov za vpis v program poklicnega tečaja po zaključenem prijavnem roku bistveno večje od razpisanega števila mest, šola s soglasjem ministra za šolstvo in šport sprejme sklep o omejitvi vpisa. O tem šola, ki ima omejitev vpisa, kandidate pisno obvesti.

Merila za izbiro in izbirni postopek

Pri kandidatih, ki so zaključili četrti letnik gimnazije oziroma četrti letnik programa srednjega strokovnega izobraževanja, se upošteva seštevek zaključnih ocen tretjega in četrtega letnika iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike in prvega tujega jezika ter ocen splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku.

Pri kandidatih, ki so zaključili drugi letnik programa poklicnotehniškega izobraževanja, se upošteva seštevek zaključnih ocen prvega in drugega letnika iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike in prvega tujega jezika ter ocen splošnega učnega uspeha v prvem in drugem letniku.

Kandidati lahko zberejo največ 40 točk.

Tabela za izračun točk

Če se po izbirnem postopku na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z enakim številom točk, pridobljenih po zgoraj navedenih kriterijih, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, pridobljenih iz ocen splošnega učnega uspeha in zaključnih ocen prvega tujega jezika posameznega letnika.

Vpis

  1. Prijavljeni kandidati prejmejo pisno vabilo izbrane šole z datumom in uro vpisa.
  2. Kandidati prinesejo na šolo osebno dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev.
Skip to content