IO – Predmetnik: Ekonomski tehnik

Prenovljeni program je začel potekati v prvem letniku 2008/09.Predmetniki__ET_-_prenovljeni.pdf   EKONOMSKI TEHNIK 1. LETNIK  A - Splošnoizobraževalni predmetiKREDITNE TOČKEP1SLOVENŠČINA0P2MATEMATIKA0P3TUJI JEZIK  (AN1, NE1)0P4UMETNOST3P5ZGODOVINA0P6GEOGRAFIJA3P9KEMIJA5P10BIOLOGIJA0P11ŠPORTNA VZGOJA - priznano0P12TUJI JEZIK II (AN2, NE2, IT2, ŠP2)0 SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ  SPLOŠNOIZOBR. PREDMETOV11 B - Strokovni moduli M1POSLOVNI PROJEKTI12 E - odprti kurikul OKPOSLOVNE PREDSTAVITVE0 Interesne dejavnosti  - priznano0 Skupaj kreditne točke23       EKONOMSKI...

IO – Predmetnik: ekonomska gimnazija

Predmetnik P r e d m e t1. letnik2. letnik3. letnik4. letnikSlovenščina x x x xMatematika x x x xTuji jezik I. (angleški) x x x xTuji jezik II. (nemški ...) x x x* x*Ekonomija x x x x*Zgodovina x x x* *Likovna umetnost x - - -Geografija x x x* *Biologija x x - -Kemija x x - -Psihologija - - x *Sociologija - x - *Informatika x x - -Podjetništvo - x x xPoslovna informatika - - x x Opomba: Slušatelji imajo v 3. in 4. letniku  povečan obseg ur pri obveznih maturitetnih predmetih, pri izbirnih maturitetnih predmetih  v 3. in 4. letniku (x*) in  v  4. letniku (*).

Skip to content