Interesne dejavnosti - Srednja ekonomska šola Ljubljana
  Interesne dejavnosti  

Obvezne interesne dejavnosti (IND) so pomemben del programa Ekonomski tehnik, saj dijakom omogočajo možnosti pridobivanja tistih znanj in spretnosti, ki jih pri obveznih predmetih ne morejo dobiti. Udeležujejo se strokovnih ekskurzij, športnih dnevov, zdravstvene vzgoje, kulturno-umetniških vsebin, knjižnično-informacijskih dejavnosti, državljanske kulture, oblikovanja samopodobe mladostnikov ipd. IND so sestavljene iz obveznega dela za vse dijake, obvezne ponudbe šole in proste izbire. Dijak, ki interesnih dejavnosti ne opravi do 31. avgusta 2020, kljub pozitivnemu uspehu ne more napredovati v višji letnik. Odsotnost od interesnih dejavnosti je opravičljiva le izjemoma. Napovedana mora biti teden dni vnaprej, dijak pa mora po dogovoru z vodjo IND opraviti nadomestilo.

EKONOMSKI TEHNIK: dejavnosti IND
Obvezni del
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Športni dnevi 24 24 24 24
Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, razstave, kulturne znamenitosti, proslave 18 18 18 18
Spoznavanje kulturno-zgodovinskih znamenitosti v šolskem okolju 6 - - -
Ogled študijske knjižnice, sejmov - - 6 -
Zdravstvena vzgoja - 18 - -
Metoda učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 6 - - -
Naravoslovni dan - ekološki dan (čistilne akcije, ogled čistilnih naprav) 6 6 6 4
Spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge; obisk predavanja s strokovnega področja 8 6 2 6
Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija 4 2 16 -
Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja - - - 4
Aktivno državljanstvo - - 35 --
SKUPAJ OBVEZNE VSEBINE 72 72 107 56
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA 24 21 0 0
SKUPAJ 96 93 107 56
Skip to content